Algemene Voorwaarden

1 Definities

 

Calisthenics Family (KvK 70465045) handelend onder de naam Calisthenics Family gevestigd aan de Tarweweg 9G te Nijmegen heeft tot doel het exploiteren van een sportschool. Daarbij inbegrepen het uitoefenen of doen uitoefenen van calisthenics, bootcamp, krachttrainingen en personal training.

 

De ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Calisthenics Family een overeenkomst sluit betreffende fitness activiteiten.

De consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot bovenstaande activiteiten. De overeenkomst: Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ter zake van bovenstaande activiteiten.

 

2 Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Calisthenics Family, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Calisthenics Family en de opdrachtgever.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Calisthenics Family, voor de uitvoering waarvan door Calisthenics Family derden dienen te worden betrokken.

 

3 Het aanbod

 

 • De ondernemer stelt het aanbod beschikbaar op de website, app of via e-mail.
 • De aangeboden groepslessen zijn ten alle tijden te bezichtigen voor potentiële klanten of directe familie of vriendenkring hiervan.
 • De consument kan afhankelijk van het soort abonnement gebruik maken van de daarvoor afgelegde faciliteiten.
 • Bij het maken van een overeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat er middels het machtigingsformulier periodieke kosten aan verbonden zijn.
 • De betaling van een overeenkomst gaat altijd op elektronische wijze.

 

4 De overeenkomst, duur en beëindiging.

 

De overeenkomst wordt gesloten na het ondertekenen van het machtigingsformulier en de algemene voorwaarden.

De overeenkomst wordt voor tenminste 1 maand afgesloten. Daarna kan de consument het contract maandelijks beëindigen.

Wanneer de consument de overeenkomst wil beëindigen dient dit minimaal 10 dagen voor de eerste dag van de nieuwe maand te worden aangekondigd via een e-mail naar info@calisthenics-family.com

 

5 Prijs en prijswijzigingen

 

Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. Eventuele prijswijzigingen worden door de ondernemer 1 maand voorafgaand bekend gemaakt.

 

Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst vóór de eerstvolgende gewijzigde betaling te ontbinden. De mogelijkheid tot ontbinding ten gevolge van een prijswijziging is niet van toepassing op wijzigingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

 

6 Huishoudelijke Regels

 

 • De ondernemer stelt de consument bij het sluiten van een overeenkomst voor om toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s of video’s op het internet met de consument hierop.
 • De consument is zelf aansprakelijk voor schade aan personen of materialen in de locatie van de ondernemer.
 • De consument is zelf aansprakelijk voor letsel als gevolg van het dragen van sieraden.
 • Na het volgen van de les of het gebruik maken van de vrije trainingsruimte dient de betreffende ruimte opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Het roken in het pand is ten alle tijden streng verboden.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van parkeerplaatsen buiten de 2 parkeerplaatsen aan de voorgevel van de locatie.
 • Wees beleefd naar medesporters.
 • Het is verboden de bovenverdieping te betreden mits hier toestemming voor is gegeven.
 • Na het volgen van een les of vrije training dient de betreffende ruimte direct verlaten te worden mits hier toestemming voor is gegeven.
 • Bij diefstal heeft de ondernemer het recht om een consument direct de toegang tot het pand te verbieden.
 • Geen muziek tussen 07:00-12:00 wegens overlast omgeving. (oortjes in doen kan uiteraard wel)
 • Roldeur mag tot een bepaalde hoogte open (zie markering zijkanten).
 • Kleren en schoenen opbergen in de kast, jas aan de kapstok.
 • Sporten is op eigen risico, wees voorzichtig met het beoefenen van nieuwe vaardigheden.
 • Bij freestylen is het gebruik van de valmat verplicht.
 • Bij handstanden op Dip-bar is het gebruik van de valmat verplicht.
 • Bij zwaar gebruik van de olympische stang is een veiligheidspartner verplicht.
 • Het is verboden om leden zonder abonnement toegang te geven tot de gym.
 • Bij het verlaten van de sportschool dient de roldeur en de voordeur volledig gesloten te zijn.
 • Inschrijven in het rooster is verplicht om te komen sporten.
 • Bij het overtreden van bovenstaande regels wordt er een officiële waarschuwing gegeven.
 • De ondernemer heeft het recht om een consument na 2 officiële waarschuwingen de toegang tot het pand te verbieden.

 

7 Verplichtingen van de ondernemer

 

 • De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten voldoen aan de overeenkomst.
 • De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 • De ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissingen van eigendommen van consumenten.

 

8 Verplichtingen van de consument

 

 • De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en de huishoudelijke regels.
 • Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 • De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan te geven.

 

9 Betaling

 

De betalingen van overeenkomsten gaan via de Website of Virtuagym app. De consument dient hiervoor een machtigingsformulier te tekenen. Wanneer een consument niet aan zijn betalingsplicht voldoet, heeft de ondernemer het recht om de consument de toegang tot de faciliteiten te verbieden.

Daarnaast is de consument in betalingsverzuim op het moment dat een derde incasso van een factuur niet binnen 15 dagen betaald is. Als de consument na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet betaald heeft, is Calisthenics Family Gym gerechtigd rente en kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen.

De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Calisthenics Family Gym het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

10 Aansprakelijkheid

 

De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt.

 

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

 

De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

 

De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

11 Klachten

 

De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen 1 maand nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd in bij de ondernemer. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 

Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

 

De ondernemer beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten binnen 1 maand vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

12 Afwijkende openingstijden

 

De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 7 dagen van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 

13 Nakomingsgarantie

 

Wanneer de ondernemer zijn werkzaamheden beëindigd of door faillissement niet meer kan uitvoeren, worden alle overeenkomsten per direct beëindigd.

 

14 Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.